Henryk Tomaszewski

Shanghai
Date:15.07 - 15.09.2017

Henryk Tomaszewski's original exhibition

Power Station of Art, Shanghai